top of page

Werken onder invloed van politiek: een mediation perspectief

Werken met de publieke sector brengt een unieke dynamiek en complexiteit met zich mee. De dagelijkse waan, veranderlijke prioriteiten en verschillende culturen binnen deze sector, kunnen het uitvoeren van een project of dienst, of meer algemeen - het samenwerken tot een uitdaging maken. Organisaties binnen de publieke sector hebben vaak direct of indirect te maken met politieke invloeden, wat de situatie ingewikkelder maakt. Hoe ga je effectief om met deze dynamiek? Hoe zorg je voor een soepele samenwerking in een omgeving waar de spelregels voortdurend lijken te veranderen?


Cultuurverschillen en Dynamiek

De cultuurverschillen tussen de publieke sector en andere organisaties kunnen enorm zijn. Organisaties binnen de publieke sector hebben vaak te maken met verschillende belangen, snel veranderende prioriteiten en een grote mate van bureaucratie. Politieke invloeden kunnen hier nog een extra laag van complexiteit aan toevoegen. Dit vraagt om een flexibele en adaptieve benadering, maar ook om duidelijke afspraken om de samenwerking soepel te laten verlopen.


Succesvolle Samenwerking in de Publieke Sector

Om succesvol samen te werken met organisaties binnen de publieke sector, is het belangrijk om enkele basisprincipes in gedachten te houden:


1. Duidelijke Afspraken Maken

Voordat je begint, is het essentieel om duidelijke afspraken te maken. Het opstellen van formele afspraken, zoals een Service Level Agreement (SLA) en een Dossier Afspraken en Processen (DAP), kan helpen om verwachtingen vast te leggen en de samenwerking te structureren. In een SLA worden wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden beschreven, terwijl een DAP de specifieke deliverables en tijdlijnen vastlegt. Maar ten minste een vooraf afgesproken governance met een ra(s)ci is aan te bevelen.


2. Begrip voor de Waan van de Dag

Organisaties in de publieke sector hebben vaak te maken met urgente en onverwachte situaties. Flexibiliteit en het vermogen om snel te schakelen zijn daarom cruciaal. Plan regelmatig evaluatiemomenten in om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen. Vanuit de andere kant bezien is het goed om rekening te houden met het feit dat veranderingen een weloverwogen besluit moeten zijn, zodat de eventuele implicaties ervan niet tot verassingen leiden en de relatie verstoord.


3. Transparante Communicatie

Houd de communicatie transparant en open. Regelmatige updates en voortgangsrapportages zorgen ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en vertrouwen op te bouwen. Het is daarom goed om een gezamenlijk governance model af te stemen met een ra(s)ci.


4. Cultuursensitiviteit

Wees je bewust van de culturele verschillen en pas je aanpak hierop aan. Dit betekent niet alleen begrip hebben voor de formele structuren, maar ook voor de informele gewoonten en verwachtingen binnen de organisatie. Het ontwikkelen van een goede werkrelatie is hierbij van groot belang. Andersom geldt dat begrip van organisatorische processen en een toegankelijke opstelling kunnen helpen om de relatie te verstevigen.


Conclusie

Werken met de publieke sector, en in het bijzonder met organisaties die te maken hebben met politieke invloeden, vraagt om een delicate balans tussen flexibiliteit en structuur. Door duidelijke afspraken te maken, begrip te tonen voor de dynamiek van de dag, transparant te communiceren en cultuursensitief te zijn, kun je als mediation professionals effectief samenwerken met deze complexe organisaties. Het bereiken van een succesvolle samenwerking is mogelijk, zelfs in de meest dynamische en complexe omgevingen, door een weloverwogen en mensgerichte aanpak.

Comentarii


bottom of page